Dưỡng thể Ai Cập

GBL: 250.000₫330.000₫
300 gram

Dưỡng thể Hammam

GBL: 250.000₫330.000₫
300 gram

Dưỡng thể Hoa Sen

GBL: 250.000₫330.000₫
300 gram